Privacy statement

Privacy statement Christelijke Gereformeerde Kerk Urk Eben-Haëzer te Urk

De Christelijke Gereformeerde Kerk Urk Eben-Haëzer verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Deze worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat omschreven wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid
De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op de website (www.ebenhaezer-urk.nl).

Doel van verwerking
Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar, en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen. Om die reden worden er ook persoonsgegevens gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor het organiseren van bijeenkomsten en bezoeken.

Verwerking van uw gegevens
Van de leden van de plaatselijke gemeente worden algemene en kerkelijke persoonsgegevens geregistreerd. Deze zijn alleen bij de coördinator privacy op te vragen door kerkelijke functionarissen met opgaaf van redenen.

Op het openbare deel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie. Hierin wordt een zorgvuldige afweging gemaakt. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van email adressen van de kerk, bijvoorbeeld . Foto’s van kerkelijke activiteiten worden alleen in de beveiligde omgeving geplaatst.

Uitzending kerkdiensten
Bij live uitzenden van kerkdiensten en het beschikbaar stellen van eerdere kerkdiensten op het openbare deel van de website vermelden we hoe er om gegaan wordt met persoonsgegevens.

Publicatie kerkblad
Het kerkblad wordt alleen op het beveiligde deel van de website geplaatst.

Beveiliging persoonsgegevens
De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij beheert, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De scriba en de leden administrateur bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het functioneren van de kerk, en niet langer dan door de Archiefwet wordt vereist.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar aanteken en tegen het gebruik van uw gegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens de plaatselijke gemeente van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 6 weken behandeld. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te laten vullen.

Ook wanneer u bezwaar heeft tegen een geplaatste foto waarop u zichtbaar bent, kunt u dat (met opgaaf van de reden) kenbaar maken door een e-mail te sturen aan de scriba. De betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.

Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de scriba.

Websites van derden / links
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Clickgedrag en cookies
Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens
Wanneer u zich via de website voor een activiteit aanmeldt, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres en enkele andere aanvullende gegevens. Deze gegevens worden niet aan derden gegeven, en worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen in dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Urk, 9 november 2018