Aanmelden preek bespreking -16

CORONABELEID GEMEENTELIJK LEVEN (1 maart 2021)

VANUIT DE KERKENRAAD                                               27 februari

Geliefde gemeente,

Met het oog op de geldende coronamaatregelen heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen.

Erediensten
Als kerkenraad hebben we de volgende besluiten genomen wat betreft de eredienst:
1. Het maatwerkplan met twee groepen en twee diensten per kerkgebouw is leidend
2. Wanneer u een zondag geen gebruik zult maken van de geboden gelegenheid om in uw eigen groep te kerken wordt u gevraagd zich af te melden bij . Als u drie keer achter elkaar zonder afmelding afwezig bent, zal uw plaats als “vrijgevallen” worden beschouwd.
3. Wie (nog) niet (meer) is ingevuld en toch weer naar de kerk wil komen wordt gevraagd een mail te sturen naar
4. Wie twee keer per zondag naar de kerk wil komen dient uiterlijk 17 maart een mail te sturen naar . Het aantal aanmeldingen wordt geïnventariseerd. Vervolgens wordt bekeken of en op welke wijze dit gerealiseerd kan worden, waarbij gezinnen met kleine kinderen voorrang hebben. Dit is echter allemaal afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
5. De uitnodiging voor de kerkdiensten is de komende maand als volgt:

DatumMorgendienstMiddagdienst
Zondag 28 februariGroep 1Groep 2
Zondag 7 maartGroep 2Groep 1
Zondag 14 maartGroep 1Groep 2
Zondag 21 maartGroep 2Groep 1
Zondag 28 maartGroep 1Groep 2


4. Livestream is te volgen vanuit zowel de Eben Haëzer als vanuit de Pniël. Op de website staat een link naar online diensten, waarbij er gekozen kan worden uit Eben Haëzer of Pniël
5. Doopdiensten vinden plaats in overleg tussen wijkpredikant met doopouders, waarbij 15 gasten per dopeling mogen worden uitgenodigd
6. Op zondag 14 maart wordt in beide diensten het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend. Dit zal plaatsvinden op dezelfde wijze als in september. Dat wil zeggen: minder stoelen aan de tafel en zowel de schaal met brood  als de wijn in kleine bekertjes worden door de predikant aangereikt i.p.v. aan elkaar doorgegeven.  
7. Via het mailadres  kunt u alle vragen stellen rondom het coronabeleid, maar ook bijvoorbeeld een positieve testuitslag melden

Bezoekwerk
Regulier huisbezoek:
1. Het huisbezoekseizoen wordt verlengd naar 15 juni
2. Bij het maken van een afspraak wordt eerst gevraagd of mensen wel bezoek willen ontvangen
Pastorale bezoeken:
De ambtelijke bezoeken richten zich vooral op bijzondere situaties (rouw, ziekenhuisopname, crisispastoraat, etc.)

Catechisaties
De catechisaties vinden fysiek plaats.
Wanneer ouders hun kinderen liever nog thuis houden van de catechisatie wordt van hen verwacht, dat ze contact opnemen met de catecheet, zodat deze jongeren thuis de stof kunnen behandelen in samenspraak met hun ouders.

Verenigingswerk
Het verenigingswerk voor zowel de jeugd als de volwassenen kan fysiek doorgang vinden, waarbij gedurende de avondklok een uiterste eindtijd van 20.45 uur geldt. Tijdens de verenigingsavonden gelden de coronamaatregelen. O.a. vanwege de beschikbare ruimte zullen niet alle verenigingen voor volwassenen (direct) opstarten. Hierover vindt overleg plaats tussen de afgevaardigden uit de kerkenraad en het bestuur van de verenigingen. Voor D.V. 7 maart zal hier duidelijkheid over komen.  

Zondagsschool
Na de voorjaarsvakantie mag er weer gebruik gemaakt worden van de Petrus Dathenusschool. Dat geldt echter nog niet voor de Rehobothscholen. Dat betekent dat de Wilhelminaschool en de Groen van Prinsterer vooralsnog om de zondag samenkomen in de Eben Haëzerkerk. De invulling is als volgt:
– Zondag 28 februari: de Wilhelminaschool in de Eben Haëzerkerk
– Zondag 7 maart: de Groen van Prinsterer in de EH
– Zondag 14 maart: de Wilhelminaschool in de Eben Haëzerkerk
– Zondag 21 maart: de Groen van Prinsterer in de EH
– Zondag 28 maart: de Wilhelminaschool in de Eben Haëzerkerk

Kerkenraadsvergadering met manslidmaten
Op D.V. zaterdag 13 maart zal de manslidmatenvergadering plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen zal dat dit keer in beide kerkgebouwen zijn. De manslidmaten worden verwacht in het kerkgebouw, waar ze kerken.
Het tijdstip hiervoor staat vanwege de avondklok gepland om 19.30 uur. Wanneer de avondklok zou vervallen voor 13 maart dan verandert dit tijdstip alsnog.

Catechisatiestof 2021 8 en 9 maart

17 jaar ma 18.30- 19.15 uur leren Vast en zeker deel 2: les 17, bespreken les 18

19 jaar ma 19.15-20.00 uur leren Vast en zeker deel 4: les 17, bespreken les 18

20j en ouder ma 20.00-20.45 leren Hellenbroek deel 2 les 35, bespreken les 36

16 jaar A t/m K: dinsdag 18.15- 19.00 en 16 jaar L t/m z 19.00-19. 45 uur leren Vast en zeker deel 1 les 17, bespreken les 18.

voorbede en dankzegging zondag 7-03-2021

In onze voorbede willen wij denken aan:
1. Br. W. Hakvoort, die nog in het ziekenhuis van Zwolle verblijft. Het gaat steeds beter wat reden tot dankbaarheid is.
2. Zr. A. Kramer- Kaptein, verblijft in ziekenhuis van Harderwijk, mag vooruitgaan.
3. Br. A. Hakvoort, die verblijft in het ziekenhuis van Amsterdam, waar hij een ingrijpende operatie heeft ondergaan.
4. Br. T. Hakvoort, die een ernstig bericht te horen heeft gekregen.
5. Ernstig zieken.

Dankzegging voor:
1. Br. P.M. Ringelberg, heeft behandeling in het ziekenhuis ondergaan en mag weer thuis zijn.
2. Fam. Schinkel- Hartman, waar een zoon is geboren.