UPDATE: Corona – 20 november 2020 22:30

Geliefde gemeente,

De verslechterde situatie op Urk heeft ons doen besluiten voor de rest van de maand november enigszins af te wijken van ons maatwerkplan, waarbij tegelijk wordt vastgehouden aan onze doelstelling om elk gemeentelid één keer per zondag gelegenheid te geven te kerken.

Zondagse erediensten
Als kerkenraad hebben we de volgende besluiten genomen wat betreft de eredienst:
1. Per kerkgebouw beleggen we drie diensten: 10.00, 16.45 en 19.00 uur
2. De gemeente wordt verdeeld in drie groepen:
            1. Groep 1: de huidige groep 1 met de achternamen A t/m P
            2. Groep 2: de huidige groep 2 met de achternamen A t/m P
            3. Groep 3: vanuit de huidige groepen 1 en 2 de achternamen R t/m Z
3. Per dienst wordt één groep uitgenodigd
4. Iedereen kan op zijn eigen toegewezen plaats uit het maatwerkplan zitten. Voor Groep 3 geldt dat er een gedeeltelijke overlap kan plaatsvinden. Een nieuwe indeling voor Groep 3 staat op de website
5. We blijven voorlopig bij vier zangmomenten van één versje (bij doopdienst vijf zangmomenten)
6. Alleen in de avonddienst is er geen kinderoppas.
7. Vanuit de Pniël komt er ook een livestream. Zoals het nu lijkt, zal deze m.i.v. D.V. 22 november actief zijn en via de website onder de knop “online diensten” beschikbaar.
8. De verdeling is als volgt:
Zondag 22 november: 10.00 uur: Groep 3. 16.45: Groep 1. 19.00 uur: Groep 2
Zondag 29 november: 10.00 uur: Groep 2. 16.45: Groep 3. 19.00 uur: Groep 1
9. Doopdiensten vinden plaats in overleg tussen wijkpredikant met doopouders, waarbij per dopeling twintig gasten mogen komen

Datum10.00 uur16.45 uur19.00 uur
Zondag 22 novemberGroep 3Groep 1Groep 2
Zondag 29 novemberGroep 2Groep 3Groep 1

Catechese en verenigingen
1. De zondagsschool gaat gewoon door
2. Catechisaties gaan gewoon door
3. Het verenigingswerk voor 19jaar en ouder gaat in de maand november niet door.
4. De meisjesverenigingen gaan gewoon door
5. De jongensverenigingen Benjamin en Ruben komen op zondagmiddag om 14.15 uur samen. Benjamin zondag 29 november om 14.15 uur en Ruben zondagmiddag 22 november.
6. De jeugdvereniging Daniël komt de eerste keer weer samen op zaterdag 28 november om 20.00 uur in de Pniëlkerk
7. De jongensvereniging Jozef komt de eerste keer weer samen op zaterdag 28 november om 20.00 uur in de Eben Haëzerkerk.
7. Wanneer het aantal kerkdiensten weer teruggaat naar twee diensten per kerkgebouw zullen automatisch de zondagse (jeugd)verenigingen weer opstarten

Algemene maatregelen
1. Het begeleidingsteam zal strikter toezien op naleving van de RIVM-regels
2. De jassen dienen meegenomen te worden de kerk in en desnoods op een lege bank te worden gelegd. Het is niet de bedoeling om de jassen op te hangen in de garderobe
3. Bij het verlaten van het kerkgebouw zal het begeleidingsteam erop toezien de bezoekersstromen van elkaar te scheiden
4. Bij ziekteverschijnselen en/of een positieve testuitslag verwachten we van u en jullie, dat je thuisblijft. Hierin gelden de RIVM-regels.
5. Wie positief is getest meldt dat bij

De kerkenraad roept alle gemeenteleden op om ook buiten het kerkelijke leven de RIVM-regels na te leven. We hebben in deze ook onze verantwoordelijkheid te nemen.

We hopen en bidden, dat op deze wijze het gemeentelijke leven enigszins voortgang kan blijven vinden. Het doet ons verdriet, dat het nu niet anders kan. Tegelijk stemt het ons dankbaar, dat iedereen toch één keer naar de kerk kan gaan. We begrijpen dat er binnen de gemeente allemaal verschillende meningen zullen leven. We doen echter een beroep op u om deze besluiten gezamenlijk te dragen en er zich aan te houden. Dat betekent dus ook, dat afwijkingen van de groepsindeling helaas niet mogelijk zijn. Wij begrijpen dat een bepaalde kerktijd niet voor iedereen even geschikt is, maar we zullen het in deze noodsituatie op deze manier moeten doen. Bovenal vragen wij u om ons als kerkenraad en heel deze bijzondere situatie in het gebed voor de Heere neer te leggen.

We zijn ons ervan bewust, dat vanuit buiten naar ons als kerk wordt gekeken. Het kan er zelfs toe leiden, dat pers de weg naar Urk weet te vinden. Vanuit de kerkenraad is onze voorzitter – ds. A.C. Uitslag – de woordvoerder richting de media. Wanneer u of jullie als gemeenteleden door de pers worden benaderd willen wij jullie vragen niet zelf met hen in gesprek te gaan, maar hen te verwijzen naar de website of naar de woordvoerder namens de gemeente.

Laten we in deze onze hoop en verwachting op de HEERE stellen.

Namens uw kerkenraad

Informatie:

Indeling Groep 3 Eben Haëzer:

Indeling Groep 3 Pniël: