CORONABELEID GEMEENTELIJK LEVEN (16 januari 2021)

Bezoekwerk
Het huisbezoekseizoen wordt verlengd tot 15 juni. Regulier huisbezoek vindt in beperkte zin en  alleen na afspraak plaats.
Overige ambtelijke bezoeken richten zich vooral op bijzondere situaties (rouw, ziekenhuisopname, crisispastoraat, etc.). Hierin wordt altijd eerst gevraagd of men wel bezoek wil ontvangen

Catechisaties
De catechisatiegroepen zijn dit verenigingsseizoen vanwege corona bewust klein gehouden. De meeste groepen zitten tussen de 10-18 catechisanten. Dit aantal maakt het mogelijk om de 1,5meter regel te realiseren in het catechisatielokaal.
Het catechetisch onderwijs vindt de kerkenraad belangrijk. Daarom is ook besloten dit weer op te starten per ingang van D.V. maandag 18 januari. De catecheten zullen strikt toezien op de benodigde onderlinge afstand en zullen daar de catechisanten ook op aanspreken. Als catechisanten voor aanvang van de les al aanwezig zijn, wordt hen gevraagd om buiten te wachten en niet in de hal.
Wanneer ouders hun kinderen liever nog thuis houden van de catechisatie wordt hen gevraagd contact op te nemen met de catecheet, zodat deze jongeren thuis de stof kunnen behandelen in samenspraak met hun ouders.
De catecheten kunt u bereiken:

CatecheetTelefoonE-Mail
Ds. C. Cornet:0528-353420
Ds. A. van Heteren:688978
Ds. A.C. Uitslag:681593

Verenigingswerk
Helaas kan het verenigingswerk voor volwassenen nog niet plaatsvinden, zolang de lockdown nog voortduurt. Er zullen – in elk geval vooralsnog – ook geen online verenigingsavonden plaatsvinden.

Het verenigingswerk voor de jeugd gaat in fysieke vorm wel verder. Daarbij zijn wel diverse aanvullende maatregelen genomen:
1. Voor elke vereniging wordt gekeken naar de grootst beschikbare ruimte, die zo optimaal mogelijk wordt gebruikt
2. Ook binnen het verenigingswerk voor de jongeren geldt de verplichte 1,5meter regel
3. Wanneer het aantal verenigingsleden te groot is om binnen de 1,5meter regel als gehele vereniging samen te kunnen komen wordt door de leiding gezocht naar een oplossing. Dat kan betekenen dat de groep op dezelfde avond in twee groepen wordt verdeeld, die dan korter bij elkaar komen. Het kan ook, dat per verenigingsavond een deel van de vereniging wordt uitgenodigd.

Jeugdactiviteiten
De Jeugdraad zal voor de jeugd enkele buitenactiviteiten organiseren voor de jeugd. Denk aan zeskamp, speurtocht, mountainbiken etc.

Zondagsschool
Op dit moment kan geen gebruik worden gemaakt van de lokalen van de basisscholen. Sinds langere tijd is de Cornelis Zeemanschool niet meer beschikbaar als zondagsschoollocatie. Daarvoor is toen de Pniëlkerk in de plaats gekomen. Op eenzelfde wijze zal ook gebruik worden gemaakt van de Eben Haëzerkerk.

Besluit:
1. Beide kerkgebouwen beschikbaar stellen voor de zondagsschool zolang de basisscholen niet beschikbaar zijn
2. Per zondag per kerkgebouw één locatie uitnodigen, zodat elke zondagsschool één keer per twee weken aan de beurt is. De invulling is als volgt:
– Zondag 17 januari: de Wilhelminaschool in de Eben Haëzerkerk en de Cornelis Zeeman in de Pniël
– Zondag 24 januari: de Groen van Prinsterer in de EH en de Petrus Dathenusschool in de Pniël
– Zondag 31 januari: de Wilhelminaschool in de Eben Haëzerkerk en de Cornelis Zeeman in de Pniël
– etc.
3. Zondagsschool door laten gaan in vakantie en op bijzondere dagen, zolang de lokalen van de basisscholen niet beschikbaar zijn.
4. Aan elke locatie overlaten hoe zij invulling hieraan geven. De ene locatie zal gebruik maken van de verschillende zalen, terwijl een andere in de kerkzaal samenkomt
5. De leiding is verantwoordelijk om de kerk opgeruimd achter te laten

Manslidmatenvergadering
De vergadering met de manslidmaten voor de verkiezing van ambtsdragers gaat door op D.V. dinsdag 9 februari om 20.00 uur . De vergadering zal over beide kerkgebouwen worden verdeeld, waarbij de manslidmaten worden verwacht in het kerkgebouw waar ze zondags ook kerken. De stemmen zullen in de kerk worden geteld. Daarna zal telefonisch de uitslagen van beide kerkgebouwen bij elkaar worden opgeteld om vervolgens de stemmingsuitslag mee te delen per kerkgebouw.  

Algemeen
De huidige situatie bevat diverse onzekerheden, waardoor bovenstaand beleid alsnog opnieuw gewijzigd zou kunnen moeten worden. De onzekerheden zijn o.a.:
1. Mogelijke verlenging van de lockdown tot na 9 februari
2. Mogelijke instelling van een avondklok
3. Mogelijke verslechterde situatie op Urk door bijvoorbeeld toename ziekenhuisopnamen

Update coronamaatregelen 01 januari 2021

Geliefde gemeente,

In verband met het coronavirus en de geldende maatregelen kunnen slechts een beperkt aantal mensen de dienst bijwonen. Daarbij is het maatwerkplan leidend.

Voor de volgende zondagen geldt:

Zondag 24 januari: Morgendienst groep 1, Middagdienst groep 2
Zondag 31 januari: Morgendienst groep 2, Middagdienst groep 1

De kerkenraad begrijpt het echter, als gemeenteleden op dit moment – o.a. gezien alle maatregelen – het ter kerke gaan voor zichzelf niet verantwoord vinden. Wanneer dat voor u of jou geldt, willen we u adviseren om uw beurt voorbij te laten gaan. U hoeft zich daarvoor ook niet af te melden. We laten u en jullie daarin geheel vrij. Het is een afweging die een ieder persoonlijk maakt voor Gods aangezicht. We zien het tevens graag, dat u bij een positieve testuitslag dit meldt via  . Hier kunt u ook terecht voor andere vragen rondom het coronabeleid.

Namens de kerkenraad

voorbede en dankzegging

In onze voorbede willen wij denken aan:
1. Zr. P.J. de jong- Hendrikse, waar een schoonzuster van is overleden.
2. Br. W. Hakvoort, die verblijft in ziekenhuis van Zwolle.
3. Br. A. Ras, die verblijft in ziekenhuis van Zwolle.
4. Br. S. Bakker, die maandag naar het ziekenhuis in Sneek zal gaan voor een behandeling.
5. Ernstig zieken.

Dankzegging voor:
1. Zr. Kramer- Bakker, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis van Zwolle. 2. Fam. Van Slooten- Loosman, die mocht gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. 3. Fam. A. Hakvoort- de Boer, waar een zoon geboren mocht worden.
4. Fam. Brouwer- de Boer, de vader van zr. Brouwer werd gespaard na een ernstig ongeluk aan boord.
5. Fam. Hoekstra- Romkes, het mag beter gaan met hun schoonzoon uit Bodegraven.