ANBI

ANBI logo CGK Met ingang van 1 januari 2008 is de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)-regeling van toepassing. In dat kader is vorig jaar door de Christelijke Gereformeerde Kerken van de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat met ingang van 1 januari 2008 alle zelfstandige onderdelen, samenwerkingsverbanden en (andere) kerkelijke rechtspersonen van ons kerkverband ‘automatisch’ in aanmerking komen voor de fiscale faciliteiten van vrijstelling van schenkings- en successierecht, alsmede aftrekbaarheid van giften voor de inkomstenbelasting. In concreto betekent dit dat alle plaatselijke kerken en de daaronder samenhangende organisaties zoals diaconie, zendingscommissie, evangelisatiecommissie, werkgroepen hulpverlening binnen- en buitenland, alsmede de in het Jaarboek vermelde samenwerkingsverbanden die tot ons kerkgenootschap behoren met ingang van 1 januari 2008 onder de afgegeven groepsbeschikking vallen.

Elk kerkelijk onderdeel dat gebruik wil maken van de ANBI status wordt verplicht om op digitale wijze transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Voor meer informatie over de ANBI-regeling of andere financiële zaken, kunt u ook contact opnemen met deputaten financiële zaken.

Het document voor de onze kerk kunt u hier als PDF inzien: ANBI 2023