Jeugdraad

In onze gemeente wordt veel aan jeugdwerk gedaan. U kunt hierbij denken aan de zondagschool, de catechisatie, de verenigingen en de jeugdkampen.  We willen door deze activiteiten de jongeren graag aan elkaar en aan onze gemeente binden, zodat ze steeds uit Gods Woord horen en daar niet van vervreemden. Ons gebed is dat de jongeren oprecht de Heere (gaan) dienen.

De kerkenraad heeft een jeugdbeleidsplan opgesteld en daarbij de jeugdraad aangesteld als overkoepelend orgaan om het jeugdbeleid uit te voeren en aan te sturen. Hiervan legt de jeugdraad jaarlijks verantwoording af aan de kerkenraad.

De jeugdraad bestaat uit 3 (jeugd)ambtsdragers en 2 gemeenteleden:

Rein Korf (jeugddiaken)
Voorzitter06 13708241

Jan Hoekstra (jeugdouderling)
Penningmeester
06 83707349

Maarten Kramer (jeugddiaken)
06 52865978

Simon Kramer


Herma Gerritsen
Secretaresse
06 51648304

De jeugdambtsdragers zitten allemaal in één van de commissies:

  • Jan Hoekstra: commissie verenigingen
  • Maarten Kramer: commissie jeugdkampen
  • Rein Korf: commissie jeugdactiviteiten

De jeugdraad is het vaste aanspreekpunt voor de verschillende commissies. Mochten er zaken aan de orde zijn die buiten het jeugdbeleidsplan vallen, dan worden die ter besluitvorming aan de kerkenraad voorgelegd.

Wij vinden het fijn als er ook vanuit de gemeente ideeën of voorstellen komen. Als u contact zoekt met een van de leden van de jeugdraad, dan kunt u gebruik maken van  bovenstaande telefoonnummers of mailen naar

We hopen en bidden dat het jeugdwerk een bindende factor mag zijn binnen de gemeente!