Preekarchief

Via de filteroptie ‘Toon filter’ bovenaan kunnen de preken gefilterd worden op predikant, Bijbelboek, serie, dienst en datum. Door op de titel (tekst) van de preek te klikken wordt er meer informatie over de preek getoond en is er de mogelijkheid om de preek te downloaden.

1 Thessalonisenzen 5:17 (1 Thessalonicensen 5:12-28)

ds. A.C. Uitslagds. A.C. Uitslag, 12 februari 2020
Deel van de Vrije Stof serie, gepreekt in een Biddag dienst

Elke dag biddag.
1.Waarom zou ik bidden.
2.Waarvoor zal ik bidden.
3.Wanneer zal ik bidden.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« Exodus 27:1 en Johannes 19:30b. 2 Koningen 4:1-7 Heidelbergse Catechismus zondag 4 »

1 Thessalonicensen 5:12-28

12En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen; 13En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander. 14En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen. 15Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. 16Verblijdt u te allen tijd. 17Bidt zonder ophouden. 18Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. 19Blust den Geest niet uit. 20Veracht de profetieen niet. 21Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 22Onthoudt u van allen schijn des kwaads. 23En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. 24Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal. 25Broeders, bidt voor ons. 26Groet al de broeders met een heiligen kus. 27Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worde. 28De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen. (SV)