Preekarchief

Via de filteroptie ‘Toon filter’ bovenaan kunnen de preken gefilterd worden op predikant, Bijbelboek, serie, dienst en datum. Door op de titel (tekst) van de preek te klikken wordt er meer informatie over de preek getoond en is er de mogelijkheid om de preek te downloaden.

1 Korinthe 15:50-58. (1 Korintiërs 15:50-58)

ds. B.L.C. Aarnoudse, 28 april 2019
Deel van de Vrije Stof serie, gepreekt in een Zondag Morgen dienst

Christus opstanding betekent verandering voor Gods volk.
1.De noodzaak van die verandering.
De grond van die verandering.
3.De vrucht van die verandering.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« 2 Timothëus 1:10-14. Romeinen 5:6-8 Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 28 »

1 Korintiërs 15:50-58

50Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beerven kunnen, en de verderfelijkheid beerft de onverderfelijkheid niet. 51Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. 54En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning. 55Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? 56De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet. 57Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. 58Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere. (SV)