UPDATE: Corona – vrijdag 16 oktober

Geliefde gemeente,

Uw kerkenraad heeft kennisgenomen van de jongste ontwikkelingen rond het coronavirus. Net als alle andere kerkelijke gemeenten (op Urk) worstelt uw kerkenraad met het advies vanuit het CIO (Centraal Interkerkelijk Contact in Overheidszaken). Het blijkt dat elke kerkelijke gemeente op Urk hierin een eigen beleid voert, wat ook te begrijpen valt gezien de verschillende situaties waarin elke gemeente zich bevindt.

Uw kerkenraad meent, dat hij de afgelopen zeven maanden voluit zijn verantwoordelijkheid heeft genomen om bij te dragen aan het indammen van het coronavirus. Sinds begin maart kunnen we als gehele gemeente al niet meer samen opkomen onder Gods Woord. Kerkgang is slechts beperkt mogelijk en ook het aantal te zingen Psalmverzen is verminderd. We voelen hierin de pijn. Het raakt ook de voortgang van het gemeentelijke leven en het samen gemeente zijn. Het voelt voor ons al maandenlang als een – weliswaar begrijpelijk en noodzakelijke – inperking van het grondrecht om het christelijk geloof in gemeenschap met anderen vrij te belijden. 

We hebben ons beraden op de nieuw ontstane situatie. We begrijpen de achtergrond van het dringende appel dat vanuit de overheid via het CIO op ons wordt gedaan. We willen daar ook niet zomaar aan voorbijgaan. Wij dragen verantwoordelijkheid voor onze gemeenteleden, maar ook voor de gehele samenleving. Dat vraagt van ons ook een verplichting om te doen wat binnen onze verantwoordelijkheden past. Tegelijk constateren we, dat het aantal besmettingen op Urk relatief laag is en het aantal ziekenhuisopnamen zelfs minimaal. De gegevens vanuit het RIVM laten bovendien zien, dat het aantal besmettingen gerelateerd aan religieuze samenkomsten bijzonder laag is.

Alles overziende en overwegende ziet de kerkenraad ruimte om het huidige maatwerkplan voort te zetten. Daarvoor zijn er meerdere redenen:
1. Bij samenkomsten van de gemeente worden de RIVM-richtlijnen nageleefd
2. Het aantal besmettingen en/of ziekenhuisopnamen op Urk is bijzonder laag
3. Een kerkdienst heeft een lokaal karakter, waardoor er geen reisbewegingen aan verbonden zijn
4. Het is onbewezen, dat kerkdiensten in de huidige beperkte omvang een risico vormen voor de volksgezondheid

We begrijpen dat hiermee niet alles is gezegd. Het advies van overheidswege is immers niet zonder reden tot ons gekomen. Het landelijk beeld rondom het corona-virus baart immers wel zorgen. Daarom heeft de kerkenraad op het bestaande maatwerkplan een aantal aanvullende besluiten genomen:
1.  Voorlopig worden de extra (openvallende) plaatsen niet meer ingevuld, zoals dat sinds eind augustus wel het geval was
2. Het aantal zangmomenten wordt teruggebracht naar drie zangmomenten per dienst
3. In het kerkgebouw zijn mondkapjes beschikbaar voor hen, die binnen het ontvangstteam een taak hebben
4. Verder willen we nogmaals met klem u erop wijzen om:
a. Bij klachten thuis te blijven
b. Uw handen te ontsmetten bij binnenkomst
c. De afgesproken en bekende looproutes ook strikt te blijven naleven

Concreet betekent dit dat aanstaande zondag 18 oktober in de morgendienst Groep 1 aan de beurt is en in de middagdienst Groep 2.

De kerkenraad zal elke week zowel de landelijke ontwikkelingen als de eigen plaatselijke situatie goed blijven volgen of aanpassing van het beleid rond kerkdiensten nodig is. Eventuele wijzigingen worden via de website bekendgemaakt.

We hopen en bidden, dat op deze wijze het gemeentelijke leven voortgang kan blijven vinden. We zijn ons ervan bewust, dat vanuit buiten naar ons als kerk wordt gekeken. Het kan er zelfs toe leiden, dat pers de weg naar Urk weet te vinden. Vanuit de kerkenraad is onze voorzitter – ds. A.C. Uitslag – de woordvoerder richting de media. Wanneer u of jullie als gemeenteleden door de pers worden benaderd willen wij jullie vragen niet zelf met hen in gesprek te gaan, maar hen te verwijzen naar de website of naar de woordvoerder namens de gemeente.

Laten we in deze onze hoop en verwachting op de HEERE stellen.

Namens uw kerkenraad