MAATREGELEN NAAR AANLEIDING VAN CORONA-VIRUS

Geliefde gemeente, de impact van het Corona-virus is groot. Afgelopen maandag heeft de overheid nieuwe verscherpte maatregelen bekendgemaakt. Dit heeft ook grote gevolgen voor de kerkdiensten. In elk geval tot en met D.V. 6 april mogen samenkomsten van religieuze aard alleen plaatsvinden met een maximum van 30 personen, waarbij tevens de “1,5 meter afstand-regel” en de hygiënevoorschriften in acht gehouden moet worden. De kans is aanzienlijk dat deze maatregel langer zal gelden.

Dat betekent concreet dat onze werkwijze van de afgelopen twee zondagen – drie diensten per kerkgebouw en per dienst een wijk uitnodigen met een maximum van 100 personen – niet meer is toegestaan. Node leggen we ons als kerkenraad bij deze maatregel neer. Wij hebben immers ook de plicht om geen aanstoot te geven en in onze handelswijze verantwoordelijk te handelen, zodat wij geen aanleiding geven om de Naam des HEEREN te lasteren. Tegelijk doet het ons verdriet te merken, dat kerken gesloten worden en de diensten enkel online beluisterd/bekeken kunnen worden. Wij menen dat de kerkdienst de plaats is waar de drie-enige God in zichzelf verloren zondaren wil ontmoeten. Het is een voorrecht en een zegen, dat er moderne middelen zijn, waardoor gemeenteleden die niet in staat zijn naar de kerk te kunnen komen toch meeluisteren en verbonden zijn met de gemeente. Tegelijk is en blijft dat een noodoplossing! De gemeente hoort zondags naarstig op te komen naar Gods huis om Gods Woord te horen, de Sacramenten te gebruiken en God de Heere openlijk aan te roepen (Zondag 38 HC).

Juist vanuit deze principiële onderbouwing menen wij dan ook de deuren van de kerk niet te mogen sluiten! De gemeente hoort zondags op te komen onder het Woord, al is het dan maar in de kleinst toegestane setting. In het buitenland zijn er meerdere gemeenten, die met minder samenkomen. In onze kerken zijn gemeenten als Zuidland, Lutjegast, Schiedam en Rotterdam-West voorbeelden, waar men heel lang het heeft volgehouden om met erg weinig mensen de verkondiging van Gods Woord voortgang te laten vinden. De gemeente kan zeer uitgedund zijn – ziekte, vakantie e.d. – maar zij worden uitgenodigd voor een dienst, die door de kerkenraad is belegd.

We beseffen tegelijk, dat dit bijzondere omstandigheden zijn, die vragen om een bijzondere aanpak. De kerkenraad heeft daarom de volgende besluiten genomen:

  1. In zowel de Eben Haëzer als in Pniël zijn er twee diensten op de gebruikelijke tijden van 10.00 en 17.00 uur.
  2. Per dienst mogen maar maximaal 30 personen de dienst bezoeken (dat is inclusief kerkenraad, etc.)
  3. De diensten zijn, zoals u gewend bent, te beluisteren via de scanner (EH: 153,2875 en P: 148,1875) , kerktelefoon of via internet: door hier te klikken of via de menuoptie “kerkdiensten – live meeluisteren”
  4. Vanuit de Eben Haëzerkerk worden de diensten ook met beeld uitgezonden. Er wordt een livestream aangeboden via YouTube. Vermoedelijk zal dat al met ingang van D.V. zondag 29 maart kunnen. Op de website van de kerk vindt u een link, die u leidt naar deze livestream. Tijdens de gebeden zal de camera niet op de kansel zijn gericht.
  5. De diensten kunnen achteraf wel beluisterd worden, maar niet bekeken worden. De livestream kan dus alleen tijdens de kerkdienst zelf worden bekeken.
  6. Wanneer de gemeente weer in staat wordt gesteld om op te komen naar Gods huis wordt de mogelijkheid van meekijken met een livestream direct weer stopgezet. De beeldverbinding wordt ook niet voor andere doeleinden of doelgroepen gebruikt.
  7. De liturgie wordt zaterdagavond op de website van de kerk geplaatst. Ook staan daar vragen over de preek, zodat deze in gezinsverband kunnen worden besproken.
  8. Op de website is er een mogelijkheid gecreëerd om online uw gaven te geven. U kunt het ook overmaken naar de bankrekening van de kerk: NL65 RABO 0346 5304 15 t.n.v. CGK Eben Haëzer.

Wij menen in deze bijzondere omstandigheden met dit besluit gezinnen met kinderen tegemoet te komen, zodat zij de dienst ook visueel – met beeld – kunnen volgen.

Per dienst zullen in principe twee ouderlingen en twee diakenen aanwezig zijn.

Dat betekent, dat er elke dienst nog ruimte is voor iets meer dan twintig gemeenteleden. Dat is zeer weinig! We willen echter zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid geven om – al is het maar één keer in de zoveel tijd – op te gaan naar de kerk. Degenen die hiervoor belangstelling hebben kunnen dit via onderstaande knop (formulier) kenbaar maken.

Of een mailtje sturen naar . U wordt gevraagd daarin aan te geven:
a. Of u al dan niet een voorkeur hebt voor een kerkgebouw. Zo ja, welk gebouw?
b. Of u al dan niet als gezin/echtpaar/individu wil komen.
c. En wanneer u of jij behoort tot een gezin: in hoeverre u het goed vindt, dat er slechts twee leden van het gezin naar de kerk kunnen gaan

Elke zaterdagmiddag wordt per mail aangegeven wie er mogen komen en waar. Wij begrijpen dat we hiermee mensen ook zullen teleurstellen. Wij menen echter dat het van belang is, dat – al is het een heel klein deel – de gemeente blijft opkomen.

U hoeft uw mail maar één keer te zenden. Wanneer u voorafgaande aan de zondag ziekteverschijnselen hebt, vernemen we dat graag via bovenstaande mailadres. We roepen de gehele gemeente op de diensten te volgen via de moderne middelen. Wanneer er belangrijke wijzigingen plaatsvinden – bijvoorbeeld een toename van het aantal mensen dat aanwezig mag zijn – zullen we dit via de website bekendmaken. Dat kan ook betekenen dat er rond de eredienst weer andere besluiten worden genomen.