MAATREGELEN N.A.V. CORONA-VIRUS (laatste update 4-04-2020)

Geliefde gemeente, de impact van het Corona-virus is groot. Afgelopen dinsdag heeft de overheid nieuwe verscherpte maatregelen bekendgemaakt. Dit heeft ook grote gevolgen voor de kerkdiensten. In elk geval tot en met D.V. zondag 26 april mogen samenkomsten van religieuze aard alleen plaatsvinden met een maximum van 30 personen, waarbij tevens de “1,5 meter afstand-regel” en de hygiënevoorschriften in acht gehouden moet worden. De minister ziet het liefst, dat de kerkdiensten voortgang vinden met zo weinig mogelijk fysiek aanwezige personen. De kans is aanzienlijk dat deze maatregel langer zal gelden.

Node leggen we ons als kerkenraad bij deze maatregel neer. Wij hebben immers ook de plicht om geen aanstoot te geven en in onze handelswijze verantwoordelijk te handelen, zodat wij geen aanleiding geven om de Naam des HEEREN te lasteren. Tegelijk doet het ons verdriet te merken, dat kerken gesloten worden en de diensten enkel online beluisterd/bekeken kunnen worden. Wij menen dat de kerkdienst de plaats is waar de drie-enige God in zichzelf verloren zondaren wil ontmoeten. Het is een voorrecht en een zegen, dat er moderne middelen zijn, waardoor gemeenteleden die niet in staat zijn naar de kerk te kunnen komen toch meeluisteren en verbonden zijn met de gemeente. Tegelijk is en blijft dat een noodoplossing! De gemeente hoort zondags naarstig op te komen naar Gods huis om Gods Woord te horen, de Sacramenten te gebruiken en God de Heere openlijk aan te roepen (Zondag 38 HC). Juist vanuit deze principiële onderbouwing menen wij dan ook de deuren van de kerk niet te mogen sluiten!

We beseffen tegelijk, dat dit bijzondere omstandigheden zijn, die vragen om een bijzondere aanpak. De kerkenraad heeft daarom de volgende besluiten genomen:

  1. In zowel de Eben Haëzer als in Pniël zijn er twee diensten op de gebruikelijke tijden van 10.00 en 17.00 uur.
  2. Wij vragen u en jullie om de diensten te volgen via de geëigende kanalen (zie punt 3).
  3. De diensten zijn, zoals u gewend bent, te beluisteren via de scanner (EH: 153,2875 en P: 148,1875) , kerktelefoon of via internet: www.kerkomroep.nl of www.ebenhaezer-urk.nl via de menuoptie “kerkdiensten-live meeluisteren”
  4. Vanuit de Eben Haëzerkerk worden de diensten ook met beeld uitgezonden. Er wordt een livestream aangeboden via YouTube. Op de website van de kerk vindt u een link, die u leidt naar deze livestream. Tijdens de gebeden zal de camera niet op de kansel zijn gericht.
  5. De diensten kunnen achteraf wel beluisterd worden, maar niet bekeken worden. De livestream kan dus alleen tijdens de kerkdienst zelf worden bekeken.
  6. Wanneer de gemeente weer in staat wordt gesteld om op te komen naar Gods huis wordt de mogelijkheid van meekijken met een livestream direct weer stopgezet. De beeldverbinding wordt ook niet voor andere doeleinden of doelgroepen gebruikt.
  7. De liturgie wordt zaterdagavond op de website van de kerk geplaatst. Ook staan daar vragen over de preek, zodat deze in gezinsverband kunnen worden besproken.
  8. Op de website is er een mogelijkheid gecreëerd om online uw gaven te geven. U kunt het ook overmaken naar de bankrekening van de kerk: NL65RABO 0346530415 t.n.v. CGK Eben Haëzer

Wij menen in deze bijzondere omstandigheden met dit besluit gezinnen met kinderen tegemoet te komen, zodat zij de dienst ook visueel – met beeld – kunnen volgen.

Per dienst zullen in principe twee ouderlingen en twee diakenen aanwezig zijn. Gemeenteleden, behoudens een enkele uitzondering, kunnen helaas niet worden toegelaten om fysiek de dienst bij te wonen.  

We roepen de gehele gemeente op de diensten te volgen via de moderne middelen. Wanneer er belangrijke wijzigingen plaatsvinden – bijvoorbeeld een toename van het aantal mensen dat aanwezig mag zijn – zullen we dit via de website bekendmaken. Dat kan ook betekenen dat er rond de eredienst weer andere besluiten worden genomen.