Preekarchief

Via de filteroptie ‘Toon filter’ bovenaan kunnen de preken gefilterd worden op predikant, Bijbelboek, serie, dienst en datum. Door op de titel (tekst) van de preek te klikken wordt er meer informatie over de preek getoond en is er de mogelijkheid om de preek te downloaden.

Johannes 1:12-13. (Johannes 1:1-18)

ds. J. de Bruin, 16 februari 2020
Deel van de Vrije Stof serie, gepreekt in een Zondag Middag dienst

Het aannemen van Jezus Christus.
1.De geloofsoefening.
2.Kinderrecht.
3.De wil van God.

Tags:

Eerder: Zelfde dag: Later:
« 2 Koningen 4:1-7 Heidelbergse Catechismus zondag 4 Johannes 1:29 »

Johannes 1:1-18

1In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 2Dit was in den beginne bij God. 3Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 5En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. 6Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. 7Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. 8Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou. 9Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 10Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend. 11Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 13Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn. 14En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. 15Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik. 16En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. 17Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. 18Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in den schoot des Vaders is, Die heeft Hem ons verklaard. (SV)